4.1 origineel

4.1 We halen stoffen uit de aardkorst

We halen in grote hoeveelheden en in een zeer hoog tempo verschillende stoffen uit de aardkorst:

  • Fossiele brandstoffen
  • Metalen
  • Mineralen

Fossiele brandstoffen

We maken (te)veel en graag gebruik van fossiele brandstoffen:

  • Olie – waar we andere brandstoffen van maken zoals stookolie voor schepen, kerosine voor vliegtuigen, benzine en diesel voor voertuigen.
  • Kolen – bruinkool en steenkool – die we gebruiken voor het opwekken van energie in kolencentrales.
  • Aardgas – wat we gebruiken om energie op te wekken voor de verwarming van onze gebouwen, om op te koken en in allerlei productieprocessen om bepaalde temperaturen te verkrijgen.

We krijgen hier energie voor terug, maar ook allerlei vervelende bijproducten zoals stikstof, fijnstof, ultra-fijnstof, vluchtige gassen en natuurlijk heel veel CO2. Dit bouwt allemaal op onder onze kaasstolp. Daarnaast valt het niet mee om die stoffen te delven. Het is vaak ongezond en gevaarlijk werk dat veel risico’s en conflicten wereldwijd met zich meebrengt.

Metalen

Veel metalen die we uit de aardkorst halen zijn erg schadelijk voor mens en milieu en zouden beter in de aardkorst kunnen blijven zitten. Vooral zware metalen als kwik, cadmium, lood, chroom. Als we deze uit de aardkorst halen, belanden ze vroeg of laat op de vuilnisbelt en bouwen dus op in de biosfeer, onze leeflaag. Hier zorgen ze steeds vaker voor ziektes, waaronder kanker.

Mineralen

Tot slot halen we allerlei mineralen uit de aardkorst zoals zouten, fosfaten, sulfiden, nitraten, sommige harsen. Ook hiervoor geldt dat wanneer ze in te hoge concentratie in onze biosfeer terecht komen, ze tot schade leiden voor mens en natuur.

Het boren naar olie, fracking (olie uit de grond halen met schadelijke chemicaliën en hoge druk), het mijnen van kobalt, zout mijnen dit valt allemaal onder 1 kernoorzaak, namelijk: we halen te veel en te snel stoffen uit onze aardkorst.